Please reload

Ostatnie posty

Opóźniony lot z Lesbos do Polski

9/8/2018

1/10
Please reload

Wyróżnione posty

Reklamacja imprezy turystycznej

Informacja:
 

Poniższy artykuł został opublikowany przed dniem 1 lipca 2018 r. tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W związku z powyższym część zawartych w nim informacji przestała być aktualna.

 

 

Zakup wczasów w biurze podróży najczęściej poprzedzony jest analizą przedstawionej oferty, a następnie umowy. Jeśli okaże się, że sposób, w jaki biuro realizuje swoje obowiązki jest niezgodny z wcześniejszymi ustaleniami, to Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do imprez turystycznych klient może złożyć organizatorowi reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Reklamacja winna wskazywać uchybienia w sposobie wykonania umowy prze biuro podróży oraz określenie żądań Klienta.

 

 W ustawie przewidziano, że jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

Taki skutek przepowiedziano wprost w art. 16b ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,

W przypadku złożenia reklamacji w trakcie trwania imprezy turystycznej, powyższy termin ulega pewnej modyfikacji i wynosi 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej.

 

Zgodnie z poglądem sądów powszechnych (tak np. Wyrok Sądu Okręgowe w Łodzi z dnia 6 marca 2014, sygn akt III Ca 53/14), nie ustosunkowanie się przez organizatora turystyki do reklamacji w taki sposób , aby w terminie 30-u dni dotarło ono do klienta, skutkuje tym, że biuro podróży nie może w procesie skutecznie kwestionować swojej odpowiedzialności za niezgodność z usługi z umową. Wobec czego nieudzielenie odpowiedzi, lub udzielenie odpowiedzi spóźnionej, daje Klientowi możliwość wystąpienia do sądu z uznanym przez drugą stronę roszczeniem, co daje mu znaczącą przewagę w procesie sądowym. 

 

Warto także nadmienić, że zgłoszenie reklamacji niezależne jest od uprzedniego poinformowania biura o wadliwym wykonywaniu umowy, w związku z czym nawet brak takiego zgłoszenia nie wpływa na prawo do zgłoszenia reklamacji (choć może wpłynąć np. na ocenę wysokości zgłaszanych roszczeń). 

 

Należy także dodać, że niezłożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń od biura podróży po upływie ww. terminów.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Podążaj za nami
Please reload

Wyszukaj wg tagów
  • Facebook Basic Square

Tel: 788-220-136  |  kontakt@nietakiurlop.pl 

 Copyright ©  2017  nietakiurlop.pl